Ad00341 04 050a/ita

Aus Interlinking_Pictura
Wechseln zu: Navigation, Suche Peruanische Trachten


Ad00341 04 050a04.jpg


Beschreibungstext ita


Vestimenti VI. Tom. V. No. 48. VESTIMENTI DIE PERUVIANI. Fig. 1. Abitanti di Lima. Fig. 2. Una Dama di Lima. Fig. 3. Indiani di Peru. Fig. 4. Contadini. Fig. 5. Abitanti di Quito.